4-klasowa Prywatna Powszechna Szkoła Rabina M. Szackesa z Żydowskim Językiem Nauczania w Iwju

Szczegóły

Archiwum:
Rejonowe Archiwum Państwowe w Mołodecznie
Занальны дзяржаўны архіў у г.Маладзечна
Nr zesp.:
206
206
Nazwa zespołu:
4-klasowa Prywatna Powszechna Szkoła Rabina M. Szackesa z Żydowskim Językiem Nauczania w Iwju
Четырехклассная частная общая школа раввина М. Шацкеса с еврейским языком обучения Ивьевского отделения Объединения еврейских школ, местечко Ивье Лидского повета
Daty skrajne:
1929-1934
1929-1934
Poziom opisu:
zespół
фонд
Liczba inwentarzy/serii:
1
1
Nr podzespołu/serii:
1
1
Nazwa podzespołu/serii:
Rozmiar zespołu/podzespołu/serii (liczba j.a.):
23
23
Zawartość materiałów:
Korespondencja ze Zjednoczeniem Szkół Żydowskich w Warszawie, Starostwem Powiatowym Lidskim i Inspektoratem Szkolnym w Lidzie, architektem m. Lida i różnymi urzędami, organizacjami, sprawozdania z podstawowej działalności pedagogicznej, z organizacji przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, plany lekcji, dzienniki ewidencyjne postępów uczniów, dzienniki lekcyjne, dane statystyczne o stanie szkoły w roku szkolnym 1930/1931, informacje dla osób, które wyraziły chęć nauczania swoich dzieci w języku jidysz, starożydowskim i in.
Вопіс 1. Справы пастаяннага захоўвання за 1929-1934 гг. - перапіска школы з Аб’яднаннем яўрэйскіх школ у Варшаве, Лідскім павятовым староствам і школьнай інспекцыяй, архітэктарам г.Ліды і рознымі ўстановамі, арганізацыямі, справаздачы па асноўнай педагагічнай дзейнасці, аб правядзенні культурна-асветніцкіх мерапрыемстваў, планы заняткаў, журналы ўліку паспяховасці навучэнцаў, класныя журналы, статыстычныя звесткі аб стане школы ў 1930-1931 навучальным годзе, даведкі грамадзянам, якія пажадалі вучыць сваіх дзяцей на ідыш, старажытнаяўрэйскай мове, і інш.
Archiwalne pomoce informacyjne:
Inwentarz książkowy
Загаловачныя лісты
Podstawowa bibliografia:
Документы по истории и культуре евреев в архивах Беларуси / Под ред. М.С. Куповецкого, Э.М. Савицкого, М. Веба. М.: РГГУ, ЕТСА, ИВО, 2003.
Документы по истории и культуре евреев в архивах Беларуси / Под ред. М.С. Куповецкого, Э.М. Савицкого, М. Веба. М.: РГГУ, ЕТСА, ИВО, 2003.
Informacja o mikrofilmach:
Dzieje zespołu:
Inwentarz sporządzono w 1995 r.
Праведзена навукова-тэхнічная апрацоўка дакументаў; 1995 г. - складзены вопіс.
Hasło indeksu rzeczowego:
Edukacja, oświata, szkoły, nauczyciele, uczniowie
Адукацыя, асвета, навучальныя ўстановы, настаўнікі, навучэнцы
Hasło indeksu geograficznego:
miasteczko Iwje, powiat lidski (do 1926 r. - powiat wołożyński)
мястэчка Іўе Лідскага (да 1926 г. - Валожынскага) павета
Uwagi:
Szkoła podlegała Zjednoczeniu Szkół Żydowskich, Oddział w Iwju. Zachowały się wykazy i karty osobowe uczniów z roku szkolnego 1932/1933 (sygn. 14)
Ёсць спісы і асабовыя карткі навучэнцаў за 1932-1933 навучальны год (спр. 14).