Adwokat Aleksander Sobolew w Pińsku

Szczegóły

Archiwum:
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego
Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці
Nr zesp.:
2334
2334
Nazwa zespołu:
Adwokat Aleksander Sobolew w Pińsku
Адвокат Соболев Александр, г. Пинск
Daty skrajne:
1926-1938
1926-1938 гг.
Poziom opisu:
zespół
фонд
Liczba inwentarzy/serii:
1
1
Nr podzespołu/serii:
1
1
Nazwa podzespołu/serii:
Rozmiar zespołu/podzespołu/serii (liczba j.a.):
16
16 дел
Zawartość materiałów:
Inw. Nr 1, 1926, 1929, 1931-1933, 1937-1938 - akta obrony sadowej obywateli, instytucji w sprawach o stwierdzenie prawa własności ziemi i nieruchomości, odzyskanie długów, alimentów, zmianę testamentu.
Вопіс 1. Справы пастаяннага захоўвання за 1926, 1929, 1931-1933, 1937-1938 гг. - справы аб судовай абароне грамадзян, устаноў па зацвярджэнні ў правах уласнасці на зямлю і нерухомую маёмасць, спагнанні даўгоў, аліментаў, адмене завяшчання.
Archiwalne pomoce informacyjne:
Inwentarz książkowy
Загаловачны ліст
Podstawowa bibliografia:
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919-1939; сост.: А.В.Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г.Карапузова (гл. ред.) [и др.]. Брест: Альтернатива, 2010.
Informacja o mikrofilmach:
Dzieje zespołu:
Do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Да 1966 г. дакументы фонда знаходзіліся ў філіяле ДАБВ у г.Пінску. 1952 г. - праведзена навукова-тэхнічная апрацоўка дакументаў, складзены 1 вопіс.
Hasło indeksu rzeczowego:
Фінансавыя ўстановы, падаткаабкладанне, казённыя праўленні
Instytucje wymiaru sprawiedliwości
Hasło indeksu geograficznego:
Пінскі павет
Pińsk
Uwagi: